0,0
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 36 m³/h
  Cột Áp: 94 m
0,0
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 10 m³/h
  Cột Áp: 63 m
0,0
0,0
  Công suất: 4 kw
  Lưu Lượng: 10.8 m³/h
  Cột Áp: 162 m
0,0
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 16 m³/h
  Cột Áp: 159 m
0,0
  Công suất: 4 kw
  Lưu Lượng: 16 m³/h
  Cột Áp: 123 m
0,0
  Công suất: 4 kw
  Lưu Lượng: 22 m³/h
  Cột Áp: 88 m
0,0
  Công suất: 4 kw
  Lưu Lượng: 10.8 m³/h
  Cột Áp: 162 m
0,0
0,0
0,0
  Công suất: 3 kw
  Lưu Lượng: 14.4 m³/h
  Cột Áp: 109 m
0,0
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 36-84 m³/h
  Cột Áp: 64-41 m
0,0
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 3.5 m³/h
  Cột Áp: 161 m
0,0
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 3.5 m³/h
  Cột Áp: 161 m
  Công suất: 4 kw
  Lưu Lượng: 6-27 m³/h
  Cột Áp: 52-30.3 m
0,0
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 72 m³/h
  Cột Áp: 50.5 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 48-120 m³/h
  Cột Áp: 26-18 m
0,0
  Công suất: 18.5 kw
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 78.5 m
  Công suất: 3 kw
  Lưu Lượng: 6-27 m³/h
  Cột Áp: 34.3-15 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 36-84 m³/h
  Cột Áp: 30.6-14.8 m
0,0
  Công suất: 4 kw
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 35.5 m
  Công suất: 18.5 kw
  Lưu Lượng: 54-120 m³/h
  Cột Áp: 52.3-42 m
0,0
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 208 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 6-24 m³/h
  Cột Áp: 29.6-15 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 36-90 m³/h
  Cột Áp: 38-21 m
0,0
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 58.5 m
0,0
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 22 m³/h
  Cột Áp: 222 m
0,0
  Công suất: 3 kw
  Lưu Lượng: 7 m³/h
  Cột Áp: 152 m
0,0
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 3.5 m³/h
  Cột Áp: 134 m
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 54-120 m³/h
  Cột Áp: 45.5-34 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 6-18 m³/h
  Cột Áp: 23.7-15.8 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 48-108 m³/h
  Cột Áp: 21.3-13.7 m
0,0
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 42 m³/h
  Cột Áp: 44 m
0,0
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 22 m³/h
  Cột Áp: 166 m
0,0
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 120 m³/h
  Cột Áp: 21.5 m
0,0
  Công suất: 22 kw
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 93 m
  Công suất: 4 kw
  Lưu Lượng: 18-48 m³/h
  Cột Áp: 36-20.1 m
0,0
  Công suất: 22 kw
  Lưu Lượng: 132 m³/h
  Cột Áp: 56.5 m
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 54-120 m³/h
  Cột Áp: 34.5-25.5 m
0,0
  Công suất: 4 kw
  Lưu Lượng: 7 m³/h
  Cột Áp: 183 m
0,0
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 42 m³/h
  Cột Áp: 56.5 m
0,0
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 37.5 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 18-48 m³/h
  Cột Áp: 53.6-36.5 m
0,0
  Công suất: 18.5 kw
  Lưu Lượng: 120 m³/h
  Cột Áp: 49.5 m
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 36-90 m³/h
  Cột Áp: 58-35.5 m
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 18-48 m³/h
  Cột Áp: 67.5-47 m
  Công suất: 18.5 kw
  Lưu Lượng: 36-90 m³/h
  Cột Áp: 75.8-47 m
0,0
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 48 m³/h
  Cột Áp: 15.5 m
0,0
  Công suất: 0.25 kw
  Lưu Lượng: 4.5 m³/h
  Cột Áp: 6 m

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

Bơm hố móng KTZ45.5 5.5Kw

0,0
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 102 m³/h
  Cột Áp: 22 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 20 m³/h
  Cột Áp: 33 m
0,0
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 22 m³/h
  Cột Áp: 10 m
0,0
  Công suất: 3 kw
  Lưu Lượng: 54 m³/h
  Cột Áp: 21 m
0,0
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 9.5 m

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

Bơm hố móng KTZ615 15Kw

0,0
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 158 m³/h
  Cột Áp: 41 m
0,0
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 30 m³/h
  Cột Áp: 14 m

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

Bơm hố móng KTZ35.5 5.5Kw

0,0
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 31 m
0,0
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 15 m³/h
  Cột Áp: 9.5 m

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

Bơm hố móng KTZ21.5 1.5Kw

0,0
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 26 m³/h
  Cột Áp: 22 m
0,0
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 12.5 m
0,0
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 15 m³/h
  Cột Áp: 10 m
0,0
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 9 m

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

Bơm hố móng KTZ32.2 2.2Kw

0,0
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 14 m

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

Bơm hố móng KTZ415 15Kw

0,0
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 85 m³/h
  Cột Áp: 56 m
0,0
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 27 m³/h
  Cột Áp: 13.5 m
0,0
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 66 m³/h
  Cột Áp: 27 m
  Công suất: 3 kw
  Lưu Lượng: 43 m³/h
  Cột Áp: 24 m

Bơm Axit công nghiệp Veratti

Bơm axit Veratti MD120

0,0
0,0

Bơm định lượng Beluno

Bơm định lượng Beluno model JLM1502

0,0

Bơm định lương Blue White

Bơm định lượng Blue White C645P

0,0

Bơm định lượng Beluno

Bơm định lượng Beluno model JLM1003

0,0
New

Bơm định lương Blue White

Bơm định lượng Blue White C6125P

0,0
New

Bơm định lương Blue White

Bơm định lượng Blue White C6250P

0,0

Bơm Axit công nghiệp Veratti

Bơm axit Veratti MD100

0,0

Khớp nối nhanh

Khớp nối nhanh

0,0
0,0
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 52.2-67.2 m³/h
  Cột Áp: 6-12 m
0,0
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 67.2-120 m³/h
  Cột Áp: 8-20 m
0,0
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 75-210 m³/h
  Cột Áp: 6-16 m
0,0
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 36.6-52.2 m³/h
  Cột Áp: 6-10 m
0,0
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 14.4-34.8 m³/h
  Cột Áp: 10-16 m

PHỤ KIỆN BƠM

Tụ điện khởi động

0,0
0,0
  Công suất: 3.7 kw
  Lưu Lượng: 45.6-53.4 m³/h
  Cột Áp: 8-20 m
0,0
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 210 m³/h
  Cột Áp: 2.5 m
0,0
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 40 m³/h
  Cột Áp: 4 m

Máy sục khí Root Showfou

Máy sục khí ShowFou model RL80

0,0
  Công suất: 4-11 kw
  Lưu Lượng: 284.4-391.8 m³/h
  Cột Áp: 1-8 m
0,0
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 210 m³/h
  Cột Áp: 2.25 m
0,0
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 220 m³/h
  Cột Áp: 2.6 m
0,0
  Công suất: 0.25 kw
  Lưu Lượng: 48 m³/h
  Cột Áp: 1.2 m
0,0
  Công suất: 0.09 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 0.7 m
0,0
  Công suất: 0.2 kw
  Lưu Lượng: 45.6 m³/h
  Cột Áp: 0.5 m

Máy sục khí Root Showfou

Máy sục khí ShowFou model RL65

0,0
  Công suất: 2.2-5.5 kw
  Lưu Lượng: 182.4-239.4 m³/h
  Cột Áp: 1-8 m
0,0
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 550 m³/h
  Cột Áp: 4.5 m

Máy sục khí Root Veratti

Đầu sục khí Veratti model VR65 4Kw

0,0
  Công suất: 4 kw
  Lưu Lượng: 170-155 m³/h
  Cột Áp: 4-6 m
0,0
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 330 m³/h
  Cột Áp: 3 m
0,0
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 2.2 m
0,0
  Công suất: 4 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 5.7 m
0,0
  Công suất: 3 kw
  Lưu Lượng: 220 m³/h
  Cột Áp: 4.3 m
0,0
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 88 m³/h
  Cột Áp: 3 m

Máy sục khí Root Veratti

Đầu sục khí Veratti model VR40 1.5Kw

0,0
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 55.2-46.2 m³/h
  Cột Áp: 1-6 m
0,0
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 110 m³/h
  Cột Áp: 2 m
0,0
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 540 m³/h
  Cột Áp: 3.45 m
0,0
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 138 m³/h
  Cột Áp: 1.5 m
0,0
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 138 m³/h
  Cột Áp: 1.5 m
0,0
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 220 m³/h
  Cột Áp: 4.2 m
0,0
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 3.7 m
0,0
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 60 m³/h
  Cột Áp: 1.6 m
0,0
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 60 m³/h
  Cột Áp: 1.6 m
0,0
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 550 m³/h
  Cột Áp: 4.5 m
0,0
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 88 m³/h
  Cột Áp: 3 m
0,0
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 88 m³/h
  Cột Áp: 3.1 m
0,0
  Công suất: 3.7 kw
  Lưu Lượng: 330 m³/h
  Cột Áp: 3 m
0,0
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 3.6 m

Máy sục khí Root Veratti

Đầu sục khí Veratti model VR65 3Kw

0,0
  Công suất: 3 kw
  Lưu Lượng: 194-175 m³/h
  Cột Áp: 1-4 m
0,0
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 110 m³/h
  Cột Áp: 2 m
0,0
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 2.2 m
0,0
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 3.8 m

Máy sục khí Root Showfou

Máy sục khí ShowFou model RL50

0,0
  Công suất: 1.5-3 kw
  Lưu Lượng: 104.4-163.8 m³/h
  Cột Áp: 1-8 m
0,0
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 3.6 m
0,0
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 210 m³/h
  Cột Áp: 2.5 m
0,0
  Công suất: 0.2 kw
  Lưu Lượng: 29 m³/h
  Cột Áp: 1.1 m
0,0
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 210 m³/h
  Cột Áp: 2.5 m

Máy sục khí Root Veratti

Đầu sục khí Veratti model VR50 2.2Kw

0,0
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 139-122 m³/h
  Cột Áp: 1-4 m
0,0
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 3.8 m
0,0
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 40 m³/h
  Cột Áp: 6 m
0,0
  Công suất: 0.25 kw
  Lưu Lượng: 48 m³/h
  Cột Áp: 1.2 m
0,0
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 3.6 m
0,0
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 840 m³/h
  Cột Áp: 36 m
0,0
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 220 m³/h
  Cột Áp: 2.6 m
0,0
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 84 m³/h
  Cột Áp: 1.1 m
0,0
  Công suất: 4 kw
  Lưu Lượng: 475 m³/h
  Cột Áp: 3.8 m

Giao Hàng Miễn Phí

Miễn phí giao hàng khu vực nội thành Hà Nội.

Thanh Toán An Toàn

Đảm bảo an toàn thông tin của khách hàng với cổng thanh toán của chúng tôi.

Dịch Vụ Thân Thiện

Đảm bảo đổi mới nếu sản phẩm lỗi từ nhà sản xuất.

TƯ VẤN KỸ THUẬT
ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Sản Phẩm Chất Lượng Tốt

Tôi đã mua khoảng 20 bơm giếng ở đây, tất cả đều hoạt động rất ổn định và chưa có sự cố nào sảy ra. Sản phẩm tốt so với giá bán rất hợp lý sẽ ủng hộ tiếp

Nguyễn Tài / Thợ khoan giếng

Giá Tốt

Bơm giếng khoan ở đây giá khá tốt so với những nơi khác phục vụ rất ok cho 5 sao ủng hộ

Tú Phạm / Thợ khoan giếng

Mua máy thổi khí ở đây được 2 vụ tôm rồi đợt này định mở rộng đầu tư thêm mà giá tôm xuống quá nên thôi để đợt sau ủng hộ tiếp

Văn Hùng / Nuôi tôm