BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN

0,0
  Công suất: 3 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 57 m
0,0
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 165 m
0,0
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 121 m
0,0
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 17 m³/h
  Cột Áp: 150 m
0,0
  Công suất: 3.7 kw
  Lưu Lượng: 17 m³/h
  Cột Áp: 101 m
0,0
  Công suất: 3 kw
  Lưu Lượng: 14.4 m³/h
  Cột Áp: 96 m
0,0
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 14.4 m³/h
  Cột Áp: 56 m
0,0
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 88 m
0,0
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 9 m³/h
  Cột Áp: 109 m
0,0
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 9 m³/h
  Cột Áp: 78 m
0,0
  Công suất: 45 kw
  Lưu Lượng: 120 m³/h
  Cột Áp: 186 m
0,0
  Công suất: 37 kw
  Lưu Lượng: 120 m³/h
  Cột Áp: 139 m
0,0
  Công suất: 30 kw
  Lưu Lượng: 96 m³/h
  Cột Áp: 178 m
0,0
  Công suất: 22 kw
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 164 m
0,0
  Công suất: 18.5 kw
  Lưu Lượng: 51 m³/h
  Cột Áp: 194 m
0,0
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 51 m³/h
  Cột Áp: 148 m